Digitalisering förändrar den globala ekonomin i grunden

Två saker torde vara allmänt känt. Dels att den globala ekonomin (åtminstone ur ett västerländskt perspektiv) just nu befinner sig i ett skakigt läge. Dels att den utbredda digitaliseringen av hela samhället fört med sig stora förändringar kring vilka marknader, produkter och tjänster som är eftertraktade hos såväl investerare som slutkonsumenter.

I samma stund som coronapandemin bröt ut, blev det tydligt hur viktigt det är för företag att snabbt kunna anpassa såväl lagerhållning, försäljningskanaler och marknadsföringsstrategier. Ett förändrat världsläge kräver en förändrad företagsstrategi. De företag som redan 2020 befann sig långt framme i arbetet kring digitalisering och digital transformation fick snabbt ett stort försprång framför de företag som inte tagit sin digitala utveckling lika långt.

E-handeln visar vikten av flexibla digitala marknadsföringsstrategier

E-handelsföretag som redan innan 2020 hade etablerat ett samarbete med en digital marknadsföringsbyrå, som till exempel AWISEE, befann sig givetvis i ett mycket gynnsamt läge gentemot sina konkurrenter. I en tid då konkurrensen på en marknad ökar snabbt, är maximal synlighet i rätt kanaler det som skiljer framgång från motgång.

Under coronapandemin nådde en stor mängd nya konsumenter e-handelsmarknaden på samma gång. När detta sker kan dynamiken mellan etablerade aktörer och nya uppstickare ställas på ända. Erfarenhet och goda kundrelationer spelar då inte längre lika stor roll jämfört med synlighet på marknaden. Oavsett företagets historia kan en befintlig aktör se sig omseglad av en nystartad dito, om man inte sett till att snabbt anpassa sin marknadsföringsstrategi efter de nya förutsättningarna på marknaden.

Digitalisering och digital transformation är en permanent förändring

E-handelns skjuts under åren efter 2020 är något många menar inte alls var någon temporär förändring med anledning av sociala restriktioner. Snarare ett systemskifte som är här för att stanna. Konsumenternas förflyttning bort från den fysiska handeln må ha blivit påskyndad av coronakrisen, men skulle sannolikt ha ägt rum i vilket fall som helst.

Detsamma gäller hela det snabbt växande fält av tjänster som rör digital transformation. Den globala marknaden för digital transformation spås nå en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på hela 21,1 % under åren fram till 2027. Det kommer innebära att marknaden växer från 2022 års 594,5 miljarder amerikanska dollar till hisnande 1 548,9 miljarder dollar. Och i den digitala transformationens följe går en lång rad kringtjänster som aktörer på alla marknader kommer behöva använda sig av – inte minst digitala marknadsföringstjänster.

Ökad närvaro online ställer krav på digital marknadsföring

Den globala digitala utvecklingen kommer förflytta fokus till onlinemarknaden för i stort sett alla branscher. I och med detta kommer traditionella, fysiska kampanjer sannolikt ses endast som ett komplement till ett företags digitala huvudstrategi. Konsumenternas förändrade köpbeteenden kring såväl varor som tjänster kräver ett förändrat synsätt på hur dessa konsumenter ska nås.

Den digitala ekonomin är dessutom i sanning global. Förflyttningen till den digitala sfären innebär också stora chanser att nå nya målgrupper och kundkretsar. Konsumenter och företag skiljs inte längre åt av nationsgränser, vilket kan skapa stora möjligheter för ökad försäljning för de företag som lyckas med sin digitala kommunikation. Finansiärer som Resurs bank betonar särskilt vikten av digital marknadsföring för att fånga in de kunder som primärt befinner sig online. Där affären sker, bör också marknadsföringen ske.