Har din brf en underhållsplan?

Från och med den 1 januari 2024 träder ett viktigt lagkrav i kraft för nyskapade bostadsrättsföreningar: de måste upprätta en teknisk underhållsplan med en tidshorisont på 50 år. Denna plan baseras oftast på en grundlig statusbesiktning utförd av tekniska experter och syftar till att dokumentera fastighetens långsiktiga tekniska behov samt de ekonomiska medlen som krävs för att upprätthålla dess kvalitet.

Underhållsplanen fungerar som ett levande dokument eller system där underhållsåtgärder listas med tillhörande kostnader, utförande och tidsramar som sträcker sig över lång tid. Perfecta projektledning säger; Optimera underhållsplansprocessen med vår hjälp. Och det kan du göra om du inte vet hur du ska göra själv.

Måste alla bostadsrättsföreningar ha en underhållsplan?

Det bör noteras att lagkravet om ekonomisk plan enbart gäller för nyskapade bostadsrättsföreningar som grundas efter den 1 januari 2024. För äldre bostadsrättsföreningar är det inte en rättslig skyldighet att ha en underhållsplan enligt lag. Trots detta är fördelarna som en underhållsplan medför fortfarande mycket relevanta. Den ökar den ekonomiska stabiliteten i föreningen, underlättar principen om gemensamt ansvar över tid och ger ägarna trygghet genom att minimera risken för oväntade kostnader i framtiden.

Vad en bra underhållsplan bör innehålla

En välgjord underhållsplan innehåller en sammanställning av de åtgärder som krävs för att bibehålla fastighetens skick över tid. Regelbundna underhållsåtgärder, som görs mindre ofta än en gång per år, inkluderas i planen, medan mer frekventa underhållsåtgärder räknas som drift-åtgärder och behandlas separat. Driftåtgärder kan inkludera exempel som gräsklippning eller byte av ventilationsfilter.

Exempel på åtgärder som en underhållsplan BRF kan inkludera är renovering av fasaden, relining av avloppsrör eller takomläggning. Även åtgärder som myndighetsbesiktningar, såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och energideklaration, kan inkluderas i planen om så önskas. Däremot betraktas investeringar som att bygga nya balkonger eller installera solpaneler som kapitalkostnader, vilket innebär att de inte ingår i en vanlig underhållsplan eftersom de förväntas öka fastighetens värde mer än dess ursprungliga kostnad.