Vad är en aktivt förvaltad fond?

En aktivt förvaltad fond är en typ av investeringsfond där förvaltaren aktivt väljer vilka tillgångar (såsom aktier, obligationer eller andra värdepapper) som ska ingå i fondens portfölj i syfte att maximera fondens avkastning. Förvaltaren gör dessa val baserat på sin egen bedömning av marknaden och tillgångarnas potentiella avkastning, samt andra faktorer som fondens mål och risknivå. Allt som oftast är aktivt förvaltade fonder aktiefonder.

Till skillnad från en passivt förvaltad fond, som följer en förutbestämd indexsammansättning och därmed inte kräver kontinuerlig aktiv förvaltning, kräver en aktivt förvaltad fond en högre grad av aktivitet och beslutsfattande från förvaltarens sida. Detta medför oftast högre förvaltningsavgifter för fonden jämfört med en passivt förvaltad fond samt att fondens värde såväl kan sjunka som öka snabbare.

Vad är en aktivt förvaltad aktiefond

En aktivt förvaltad aktiefond är en fond som investerar i aktier och där fondförvaltaren aktivt väljer vilka aktier som ska ingå i fondens portfölj. Målet med den aktiva förvaltningen är att överträffa avkastningen på ett jämförelseindex, som vanligtvis är en aktieindex som exempelvis S&P 500 eller OMX Stockholm.

Fondförvaltaren använder sig här av olika strategier och metoder för att identifiera vilka aktier som kommer att prestera bättre än index. Det kan exempelvis vara genom att bedöma företagens finansiella styrka, ledningens kompetens och marknadsposition samt att använda teknisk eller fundamental analys.

En aktivt förvaltad aktiefond ger möjlighet till en högre potentiell avkastning jämfört med en passivt förvaltad aktiefond som bara följer ett index. Däremot innebär den aktiva förvaltningen en högre grad av risk.

Vad är en aktivt förvaltad räntefond

En aktivt förvaltad räntefond är en typ av investeringsfond som investerar i olika typer av räntebärande värdepapper såsom obligationer, säkerställda obligationer och andra ränteinstrument. Detta såväl från stater, företag eller kommuner. Fondförvaltaren väljer aktivt vilka räntebärande värdepapper som ska ingå i fondens portfölj i syfte att maximera fondens avkastning likt en aktiefond.

Fondförvaltaren använder sig av olika strategier för att välja vilka räntebärande värdepapper som ska ingå i fonden. Det kan exempelvis vara genom att bedöma företagens eller staterna kreditvärdighet eller räntanivåer på marknaden. Målet med den aktiva förvaltningen är att överträffa avkastningen på en jämförelseindex, som vanligtvis är en ränta benchmark såsom Riksbankens reporänta eller liknande index för räntor.

En aktivt förvaltad räntefond ger likt en aktiv aktiefond möjlighet till en högre potentiell avkastning jämfört med en passivt förvaltad räntefond som bara följer ett index. 

Däremot innebär den aktiva förvaltningen ofta en högre grad av risk och kan medföra högre förvaltningsavgifter. Räntefonder används ofta som ett sätt att diversifiera en portfölj och minska risk genom att inkludera obligationer som ger fast avkastning.

Är en hedgefond den ultimata aktiva förvaltningen

En hedgefond är en typ av alternativ investeringsfond som vanligtvis investerar i en mängd olika tillgångar, såsom aktier, obligationer, valutor, råvaror, certifikat och derivatinstrument. En hedgefond har ofta betydligt större flexibilitet i sitt investeringsmandat jämfört med traditionella investeringsfonder, vilket innebär att fondförvaltaren har frihet att använda olika strategier och tekniker för att försöka uppnå en hög avkastning. Detta innebär att fonderna ofta är mycket aktiva i sin förvaltning.

Hedgefonder kan använda olika strategier

  • Long/short strategi: en kombination av köp (long) och försäljning (short) av tillgångar i syfte att minska risk.
  • Arbetsintensiv strategi: handel med mindre kända och mindre likvida värdepapper, eller inom nischmarknader, där möjligheterna till vinster är högre.
  • Global-makro strategi: försöker dra nytta av långsiktiga globala ekonomiska trender och makroekonomiska förändringar för att identifiera och utnyttja investeringsmöjligheter.
  • Event-driven strategi: investerar i bolag som är inblandade i olika händelser såsom fusioner, uppköp eller konkurser.

Hedgefonder är vanligtvis tillgängliga för kvalificerade investerare, vilket innebär att de som investerar i hedgefonder måste uppfylla vissa krav på tillgångar eller inkomster. 

På grund av sin flexibilitet och potentiellt höga avkastning, såväl som högre risknivå, är hedgefonder ofta mer komplexa och kostsamma att investera i jämfört med traditionella investeringsfonder.